ALV Dorpsbelangen 13 oktober

500
Hier bestellen

Op 13 oktober organiseert dorsbelangen Gieterveen weer haar jaarvergadering voor alle leden. Dit zal geboren om 20:00 uur in het Dorpshuis.


Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2020
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
7. Bestuursverkiezing: toetredend, Merel Daling.
8. Wat er verder ter tafel komt.
9. Sluiting.