Dorpshuis in het licht

1143

Een lezer van het stukje over het nieuwe sportveld dat ik onlangs schreef, zei me terloops dat ik de naam fout had geschreven. Het moet Hoogkaamp zijn,  niet Hoogkamp. Bij deze dus. Nu ik het toch over het dorpshuis heb; begin 2020 zal het 55 jaar geleden zijn dat de Stichting Dorpshuis Gieterveen werd opgericht, een maand later officieel bevestigd door het Openbaar Centraal Stichtingsregister te Den Haag. Ik haal deze gegevens uit het boekwerk van Meindert Jager over de geschiedenis van ons dorpshuis. Daarna konden de plannen, de aanbesteding en de bouw beginnen. Op 26 november 1966 was de officiële opening. De doelstelling van het centrum was een lokaalruimte(n) te bieden aan de dorpsgemeenschap, teneinde een bijdrage te leveren in de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving. Er verschenen  toendertijds vooral op het platteland veel dorpshuizen en B & W van de gemeente Gieten + het Gieterveense bestuur gingen op bezoek bij een drietal van deze huizen in onze provincie om zich te oriënteren. Voor het in gedachte zijnde gebouw moest de bevolking zelf 10% van de bouwkosten ophoesten. Veel kon worden verdiend door eigen inzet. Het gebouw zou moeten bestaan uit een gymnastieklokaal waarin ook toneel zou kunnen worden gespeeld, een sportgebouw met kleedgelegenheden en de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe kleuterschool op hetzelfde terrein. Het bedrijven van allerlei soorten actieve recreatie stond hoog in het vaandel. Deze besprekingen vonden plaats vanaf 1963. Gaandeweg ’64 werden de statuten opgesteld om te komen tot de Stichting Dorpshuis Gieterveen. De oprichtingsdatum werd 4 februari 1965.

Het gebied dat bestreken zou worden door het nieuw te bouwen dorpshuis bevatte toendertijds 35% van de bevolking van de gemeente Gieten. Om een indruk te geven: Gieterveen telde in 1960 349 bewoners, Bonnerveen 339, De Hilte 92, Streek & Bovenstreek 208 en Nieuwediep + verspreide huizen 96: tesamen 1479 mensen. Men haalde alles uit kast om die zanddrenten hogerop van ons bestaan te laten weten. Om inzicht te krijgen welke verenigingen mogelijk van het dorpshuis gebruik zouden maken, werd een zogeheten participatieschema opgesteld. Op die lijst staan 28 namen, waarvan vooral ‘de banjoclub’ opvalt. Kom daar nu nog maar es om! Op 14 maart 1966 werd begonnen met de bouw van het dorpshuis. Later dat jaar  werd er een wedstrijd uitgeschreven voor een passende naam. Dit leverde 72 namen op. ‘Ous Hoes’ won het. Ik ben gloepens benieuwd naar al die andere namen. Wie ‘Ous Hoes’ bedacht heeft kan ik helaas niet terugvinden. De officiële opening was op 26 november 1966.

Tot zover de ontstaansgeschiedenis van het dorpshuis. Enige jaren later voegde zich ook de jeugdsoos Appleknockers Flophouse in het gebouw. In januari 1975 werd dit nieuwe gedeelte geopend. De verbouwingen bleven doorgaan. In 1978 vond er wederom een opening plaats en wel van de nieuwe kleedkamers. Nog een datum die genoemd moet worden:15 januari 1994; opening van het ‘Porkenhoesie’. De peuterspeelzaal heeft er 20 jaar op moeten wachten, maar het kwam er dan toch! En weer later, in 2009, zou ook de basisschool aan het dorpshuis worden toegevoegd en kreeg het geheel de status van Multifunctioneel Centrum.

Wat vindt er tegenwoordig naast sport en het onderwijs zoal plaats in ‘Ous Hoes’? Op maandag is er biljarten, evenals op vrijdag, en  is er gymnastiek en de kleigroep. Op woensdag is er vanaf 9.30 uur ‘De Hoeskaomer’, inloop voor iedereen voor een praatje en een kopje koffie, of om te rummikubben of te biljarten. Donderdag is er gymnastiek voor ouderen. Dan zijn er nog de maandelijkse bijeenkomsten van de soos, de Senioren Vereniging Oostermoer en de Sociale Eettafel, waar een ieder voor een habbekrats een stermaaltijd kan verkrijgen. Naast dit alles zijn er natuurlijk de nodige vergaderingen van allerlei besturen van verenigingen. Voor een complete lijst van activiteiten, zie Dorpshuisgieterveen.nl. ‘Ous Hoes’ heeft kortom een hele belangrijke funktie voor het dorp en zal dat zeker nog lang behouden.