Jaarvergadering AVG 19 maart

484

Jaarvergadering AVG

Het bestuur van de Activiteiten Vereniging Gieterveen nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering wordt gehouden in Ámoi.

Donderdag 19 maart 2020 aanvang: 20:30 uur

Agendapunten jaarvergadering:
1) Opening
2) Ingekomen stukken
3) Notulen jaarvergadering en jaarverslag 2019
4) Verslag kascommissie: G.J. Roossien en G. Sanders
5) Jaarverslag penningmeester
6) Verkiezing kascommissie – aftredend G.J. Roossien
7) Pauze
8) Bestuursverkiezing:
Aftredende bestuursleden: – Gerard Koops (herkiesbaar)
– Janna Eleveld (herkiesbaar)
9) Vaststelling contributie 2020
10) Jaarprogramma 2020
11) Rondvraag – W.V.T.T.K.
12) Sluiting