Jaarvergadering IJsvereniging Gieterveen

776

Op maandag 23 maart 2020 houdt de IJsvereniging Gieterveen haar jaarvergadering in de kantine van de ijsbaan.
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 18 maart 2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Aanstellen nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezingen
aftredend en herkiesbaar: Jan Pepping
tegenkandidaten kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij het bestuur
9. Verhuur ijsbaan/kantine
10. Rondvraag
11. Sluiting