Notulen: jaarvergadering Dorpsbelangen 2022

774

Jaarvergadering 2022

Datum                         : 19 oktober 2022
Aanvang                      : 20:00 uur te Dorpshuis ‘Ous Hoes’ te Gieterveen

Vergadering door        : Dorpsbelangen Gieterveen
Deelnemers                : zie deelnemerslijst

 

1.    Opening en vaststellen agenda

Iedereen krijgt een hartelijk welkom van de voorzitter. Er zijn geen extra agenda punten om tijdens de vergadering te bespreken.

2.    Notulen jaarvergadering 2021

Inhoudelijk zijn er geen vragen of opmerkingen over de notulen. Wel zijn er vragen over het vervolg van wat er in de notulen is geschreven:

  • Vraag over de bewegwijzering: actie hiermee aan de slag gaan.
  • Groen: een van de aanwezigen geeft aan dat er een budget beschikbaar is voor bewoners om zelf het groen te onderhouden. Hier is Dorpsbelangen niet van op de hoogte. Dorpsbelangen gaat uitzoeken hoe dit precies zit en zal dan de inwoners hierover informeren.
  • Infra: hobbels op de Hunzeweg worden steeds erger. De grote meerderheid van de aanwezigen vraagt zich wanneer hier een ongeval zal plaatsvinden of dat de gemeente toch tijdig actie zal ondernemen. Dit onderwerp is onder de aandacht bij Dorpsbelangen en de gemeente. Wij zullen de gemeente dan ook actief helpen herinneren aan de Hunzeweg en ze op de huid zitten wanneer zij dit gaan aanpakken.

3.    Jaarverslag secretaris

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag.

4.    Jaarverslag penningmeester

Gestart met 4.473,55, uitgaven 4814,62 en inkomsten 6.108,61. Eindsaldo is dus positief. Uitgaven: speeltuin, AED incl onderhoud, drukwerk, verzekeringen etc zijn de uitgaven. Inkomsten uit diverse bronnen zoals fondsen, subsidies en contributies.

Opmerkingen over het jaarverslag: de opmaak is summier misschien kan dat wat verbeterd worden. Betere uitsplitsing van de inkomsten en uitgaven. Actiepunt voor de penningmeester.

5.    Verslag kascommissie

Arjan Klaassens geeft ook aan dat de opmaak vrij summier is. Alles is gecontroleerd en het klopt. Tekst en uitleg zijn welkom geweest. Zij hebben het jaarverslag van de penningmeester dan ook goedgekeurd en ondertekend.

6.    Verkiezing nieuw lid kascommissie

Gerard Koops verlaat de kascommissie. Henk de Boer neemt zijn taak over en zal samen met Arjan Klaassens de kascontrole over het jaar 2022 uitvoeren.

7.    Bestuur

Aftredende leden zijn Jessica Kuiper-Prins en Rianne Bakker. Toetredend lid is Bart Bartelds. Hij zal ook direct het penningmeesterschap van Marcel Claus overnemen.

Welkom Bart. Vacature online zetten over het zoeken van leden. Actiepunt voor de vergadering

8.    Gebiedsfonds

Helaas is Gerda ziek en daarom kunnen wij weinig vertellen over het gebiedsfonds. Wat we wel kunnen mededelen is dat het momenteel erg lastig is om een bankrekening te openen voor stichtingen. Een van de aanwezigen vraagt zich af of het mogelijk is een vertrouwensrekening te openen. Zij geeft aan dat zij dit eerder heeft gedaan in haar voormalige woonplaats. Dit is aan Gerda om verder uit te zoeken.

9.    Wat verder ter tafel komt

Vanuit de aanwezigen komen de volgende vragen naar voren:

  • Welke initiatieven zijn er ingediend voor het gebiedsfonds?

Er is een verzoek ingediend om een boomgaard te planten met een natuurspeelplaats. Dit zal nabij de oude plaats van het paasvuur zijn, langs de beek.

  • In de schakel staat een mededeling over een uitbreiding van een netwerkkast, waar is dit voor?

Dit is voor de zendmast die geplaatst is. Dorpsbelangen is hier verder niet over geïnformeerd evenals de omwonenden.

  • Waar staan de notulen van de jaarvergadering?

Op Gieterveen.com zouden de notulen moeten staan. Uit het publiek blijkt dat dit al een aantal jaren niet gedaan is.

Hieruit komt de vraag om ieder kwartaal een update van de stand van zaken te maken om op Gieterveen.com te plaatsen. Hierin kunnen we actualiteiten vermelden, gang van zaken en spelende of komende activiteiten. Een is een erg goede tip om Dorpsbelangen weer op de kaart te zetten.

  • Hoe nu verder met de Hunzeweg?

Hier is meerdere malen aandacht voor geweest maar er komt geen gehoor. Wellicht een andere manier van aandacht vragen.

  • Zijn jullie er bekend mee dat de QR-code op de flyer niet werkt?

Ja, dat weten wij. Er is een bericht geplaatst op Gieterveen.com hierover. Dit punt vermelden wij op de actielijst zodat u volgend jaar de goede code ontvangt. Hier staat informatie om alsnog de contributie te betalen.

10. Sluiting vergadering om 21:10

 

 

Actiepunten vanuit de vergadering

Nieuwe bewegwijzering openbare en semi openbare gelegenheden.

Groene pot voor buurtinitatieven uitzoeken en aankaarten bij de gemeente

Kwartaal update van de stand van zaken van dorpsbelangen

Uitzoeken naar de mogelijkheden om een vertrouwensregeling te starten.

Opnieuw aandacht vragen van de gemeente.