Samenleven in Gieterveen

612

In vroegere tijden kenmerkte een dorp zich door de aanwezigheid van een kerk, een school en één of meerdere cafés. De veelheid aan winkels, aan bakkers, slagers, smederijen enzovoorts werden in die opsomming vaak niet meegenomen. Het uitgaans- en het culturele leven vond voornamelijk plaats in de cafés. Maar die voldeden op zeker moment niet meer aan de eisen die sport en spel vroegen en daardoor kwam het na veel wikken en wegen tot wat wij nu kennen als dorpshuis ‘Ous Hoes’. Meester Meindert Jager heeft de ontstaansgeschiedenis ervan beschreven in het boek ‘Door eendracht tot stand gebracht’. De officiële opening was op 26 november 1966. Er zijn door de jaren heen de nodige verbouwingen gepleegd en uiteindelijk is ook de school aan het geheel toegevoegd. Het draaien van de activiteiten gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Het dorpshuis streeft een wezenlijke doel na, namelijk; de binding versterken tussen de bewoners van het dorp. Dat kan door sport en ontspanning, door plaats te bieden voor een luisterend oor en door ruimte te scheppen voor creativiteit. We moeten maar wat blij zijn dat wij die mogelijkheid hebben. Er zijn dorpen die dit enorm missen. Uitgaande van de vroegere ijkpunten is er een duidelijke verschraling in het dorp te zien. De kerk heeft geen centrale rol meer, winkels sloten en evenzo heeft het oude café afgedaan. Je kunt daar van alles van vinden, maar het is overal hetzelfde.
Om te willen weten hoe het leven zich in ons dorp afspeelt, hebben de Stichting Attenta, de GGD en Impuls Welzijn een tijd geleden hier onderzoek naar gedaan. Er is met een aantal inwoners gesproken over bijvoorbeeld positieve gezondheid. Ze zijn langs de school geweest, met een zogenaamde koffiekar door het dorp, hebben zomaar ergens aangebeld en er zijn thuis discussieavonden geweest. Tijdens deze gesprekken kwamen er verschillende thema’s aan de orde zoals sociale binding, mobiliteit, opgroeien in het dorp, veiligheid, positief ouder worden en de behoefte aan een jongerenplek. Door het coronavirus en de nodige obstructies is er pas vorige week een vervolg gemaakt met dit onderzoek. Hiervoor waren een aantal dorpsgenoten op komen draven om er onder leiding van medewerkers van bovengenoemde organisaties over te praten. Met een maaltijd tussendoor is er onder andere gebrainstormd over de toekomst van het dorp en welke rol het dorpshuis hierin zou kunnen spelen. Wat zijn de knelpunten? Dat er te weinig gebouwd wordt voor starters bijvoorbeeld. Wil je verjonging, dan zul je toch op zijn minst moeten zorgen voor betaalbare woningen. Ook werd er uitvoering gesproken over het wegvallen van het openbaar vervoer. Dat is wel een dingetje, want niet iedereen beschikt over een auto of de mogelijkheid van kennissen of familie om zomaar eventjes ergens naartoe te gaan. Een ander punt is dat er te weinig vrijwilligers zijn. Dat is de reden om te stoppen met het patatbakken. Het bestaande clubje kon of wilde niet steeds aantreden. De koffieochtenden daarentegen verlopen heel goed. Elke woensdagochtend vanaf half10 tot half12. Er wordt als er genoeg deelnemers zijn gebiljart en gerummikupt. Iedereen is van harte welkom. Ook de ‘Boekenkast’ loopt lekker. Boeken zijn in te leveren en worden uitgezocht en bij geschiktheid aan het bestand toegevoegd. Er zijn geen kosten aan verbonden. De wandelclub komt ’s maandags om 10 uur bij het dorpshuis bij elkaar en dan wordt besloten welke route zij lopen. Tegen elf uur is de groep doorgaans bij het dorpshuis terug en dan is er koffie na. Als u mee wilt lopen; gewoon langs komen! Het gymnastieken voor ouderen kan wel wat nieuwe leden gebruiken, dus kom in de benen! Verder is er biljarten en vinden er regelmatig vergaderingen en informatiebijeenkomsten over het een of ander plaats. Er werd ook aandacht besteed aan de voetpaden, die met name door de aanleg van de glasvezelkabel slecht zijn hersteld. Daar moet de gemeente nodig wat aan doen. Dat en nog veel meer kwam zoal ter tafel. Kortom, het was een opbouwende avond die hopelijk wat op zal leveren.

In november bestaat ‘Ous Hoese’ dus al 55 jaar. Er zijn mensen die er alleen komen als er gestemd mag worden voor de gemeente, de provincie of het land. Dat is natuurlijk niet zo. Het zou wel een erg duur stembureau worden. Er is genoeg te doen. Uiteraard ook op het gebied van sport en spel. In de onlangs verspreide folder staan de nodige activiteiten. Lees het nog maar eens door en kom eens langs!!

                                                        Willem.